Coronavirus: simplified temporary unemployment procedure

Coronavirus: simplified temporary unemployment procedure

For more information you can contact Sara Cockx (head of the practice group Employment Law) of Sara Mannaerts (author).

Coronavirus: vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

Raadpleeg onze "COVID-19 bijstand" of contacteer Sara Cockx (celhoofd arbeidsrecht) of Sara Mannaerts (auteur) indien u vragen heeft over dit onderwerp.

De Belgische overheid heeft aangekondigd de verschillende aanvraagprocedures voor technische werkloosheid te vervangen door één vereenvoudigde en automatische procedure, of ook wel de “corona-procedure” genoemd. Deze procedure wordt ingevoerd nadat de RVA sinds het begin van de coronacrisis geconfronteerd wordt met een enorme hoeveelheid aanvragen voor tijdelijke werkloosheid, onder meer ten gevolge van de strenge maatregelen die reeds in verschillende sectoren werden opgelegd.

Tot voor kort werd door de RVA nog een onderscheid gemaakt voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht enerzijds, en de tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken anderzijds. Wat betreft deze laatste procedure, golden bovendien nog bijkomende formaliteiten met betrekking tot de bedienden.

Sinds 20 maart is dit onderscheid niet langer van toepassing: alle tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus wordt voortaan beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (ongeacht of deze het gevolg is van verplichte sluiting, ziekte en quarantaine (al dan niet door de ziekte van een familielid), daling van de omzet, etc.).

De formaliteiten zijn hierbij sterk vereenvoudigd voor zowel werkgevers als werknemers:

a) Werkgevers

  • Het volstaat om een elektronische aangifte “ASR scenario 5” te doen, waarin de tijdelijke werkloosheid wordt aangegeven als “overmacht”, met als specifieke reden het “coronavirus”. De RVA vraagt op haar website om deze aangifte zo snel mogelijk te doen, met name van zodra alle gegevens voor de rest van de maand gekend zijn. Het is hierbij dus niet nodig om tot het einde van de maand te wachten: hoe sneller de RVA en de uitbetalingsinstellingen kennis krijgen van de tijdelijke werkloosheid, hoe sneller de werknemers hun uitkering kunnen ontvangen. Meer info over de ASR scenario 5 en toegang tot de online sociale zekerheidsdienst via volgende link.
  • Dit betekent concreet dat de werkgever niet langer de controlekaarten C 3.2 A dient over te maken aan zijn werknemers. Dit geldt in elk geval tot 30 juni 2020 en ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.
  • De werkgever dient bovendien geen voorafgaande mededeling van overmacht te doen aan de RVA, en dit zolang de corona-maatregelen van kracht zijn (op dit moment tot 5 april 2020, maar verlengbaar tot 30 juni 2020).
  • De tijdelijke werkloosheid kan gedeeltelijk worden aangevraagd (bijvoorbeeld gedurende 2 dagen per week), maar dit wel steeds betrekking te hebben op een volledige arbeidsdag.

Deze vereenvoudigde aanvraag van tijdelijke werkloosheid zal ook automatisch van toepassing zijn voor alle aanvragen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die de werkgever in de periode van 13 maart tot 20 maart 2020 reeds heeft gedaan. Wat betreft de aanvragen wegens economische oorzaken die de werkgever in deze periode deed, kan eveneens worden overgestapt op de vereenvoudigde procedure, mits de werkgever zo snel mogelijk een aangepast ASR scenario 5 aflevert (zie hierboven).

b) Werknemers

  • Van zodra de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld door zijn werkgever, kan hij aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering, door het louter invullen van het formulier “C3.2-werknemer-corona”. Ook dit formulier is vereenvoudigd.
  • De werknemer is hierbij vrijgesteld van een wachttijd, en moeten dus geen aantal gewerkte dagen kunnen bewijzen.
  • Meer info via volgende link.

De werknemer zal desgevallend een werkloosheidsuitkering van 70% van zijn normale, geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 EUR/maand) ontvangen, alsook een bijkomend supplement van 5,63 EUR/dag (betaald door de RVA). Op de uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% betaald.

Noteer ten slotte dat het mogelijk is om als werkgever een extra aanvulling te betalen op de uitkeringen die de werknemers ontvangen in het kader van de tijdelijke werkloosheid. Sommige werkgevers willen ervoor zorgen dat hun werknemers zo weinig mogelijk inkomensverlies lijden en zijn daarom bereid om een aanvulling op deze uitkeringen te betalen. Een dergelijke aanvulling is perfect mogelijk en is zelfs vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen (maar wel onderworpen aan belastingen). U moet er alleen voor zorgen dat de bijkomende betaling het karakter van een aanvulling behoudt en dus het inkomen van de werknemer niet zou doen toenemen.

Weet dat de informatie en maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak momenteel sterk evolutief zijn en bijna dagelijks wijzigen. Wij volgen de maatregelen van de overheid op de voet. Neemt u gerust contact indien u hierover enige vragen zou hebben.