Database of Notarial Deeds (NABAN) up and running

Database of Notarial Deeds (NABAN) up and running

For more information you can contact Ewoud Willaert (head of the practice group Real Estate & Project Development), Christine Heeb and Joachim Nys (authors).

Notariële Aktebank (NABAN) in werking getreden

In onze eerdere nieuwsflash van 27 december 2019 informeerden wij u reeds over de Notariële Aktebank of afgekort ‘NABAN’.

NABAN is een geïntegreerd en beveiligd systeem waarin men beoogt om alle notariële akten, ongeacht de drager (papier dan wel elektronisch), in één aktebank op te nemen. 

Op 13 december 2019 gaf de Ministerraad groen licht aan het ontwerp van koninklijk besluit m.b.t. de gefaseerde oprichting en invoering van deze ‘Notariële Aktebank’. Zo zouden vanaf 1 januari 2020 in een eerste fase de officiële kopieën van de papieren aktes gedeponeerd kunnen worden in deze aktebank. 

Het Koninklijk Besluit dat de inrichting van NABAN, de toegang daartoe en de technische modaliteiten verder zou regelen, liet echter op zich wachten, waardoor deze deadline van 1 januari 2020 niet werd gehaald. De tekst van het ontwerp kreeg tevens bijkomende verduidelijkingen en aanvullingen n.a.v. de opmerkingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit en van de Raad van State.

Op 18 maart 2020 werd er uiteindelijk overgegaan tot goedkeuring van het Koninklijk Besluit houdende de invoering van de Notariële Aktebank. Het KB van 18 maart 2020 trad in werking op de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, zijnde 24 maart 2020.

Op een later tijdstip kan een Koninklijk Besluit de tweede fase alsnog in werking laten treden, nl. het invoeren van notariële akten die enkel in elektronische vorm bestaan en die dan met de nodige garanties kunnen worden opgemaakt en bewaard.

U kan het KB van 18 maart via deze link raadplegen.