Coronavirus: new possibility constructions during COVID–19

Coronavirus: new possibility constructions during COVID–19

For more information you can contact Siegfried Busscher (head of the practice group Private Construction Law) or Robbe Pelgrims (author).

Coronavirus: nieuwe mogelijkheid bouwwerken bij COVID–19

Raadpleeg onze "COVID-19 bijstand" of contacteer Siegfried Busscher (celhoofd Privaat Bouwrecht) en Robbe Pelgrims (auteur).

De mogelijkheden om werken uit te voeren zijn verder uitgebreid door de laatste wijziging van het betrokken MB.

Met het Ministerieel besluit van 3 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, heeft de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken de geldende maatregelen tot inperking van het coronavirus COVID–19, die werden getroffen bij de Ministeriële besluiten van 18 en 23 maart 2020, verlengd en deze verder op punt gesteld. De mogelijkheden voor aannemers om hun werken voort te zetten, dan wel te hervatten, zijn hierbij aanzienlijk uitgebreid.

1. Verlenging van de maatregelen tot 19 april 2020

Vooreerst verlengt het nieuwe Ministerieel besluit de actueel geldende maatregelen tot inperking van het coronavirus COVID–19 tot 19 april 2020 in eerste instantie. Na evaluatie zal deze termijn met twee weken kunnen worden verlengd.

2. Nieuwe essentiële sectoren in de bouw

Daarnaast worden ook de in de bijlage bij het Ministerieel besluit opgesomde essentiële sectoren – welke niet verplicht zijn om te sluiten wanneer zij het systeem van telethuiswerk en social distancing niet kunnen toepassen – uitgebreid. Zo wordt ook de cementindustrie thans aangeduid als een sector van essentiële aard en wordt het essentiële karakter van de metaal-, machine- en elektrische bouw sector (paritair comité 111) uitgebreid tot de installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en essentiële diensten, de veiligheids- en defensie-industrie en de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie, daar waar het noodzakelijk karakter van deze sector onder het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 nog uitdrukkelijk werd beperkt tot het onderhoud, de productie en herstellingen van landbouwmachines.

Ondernemingen die werkzaam zijn binnen sectoren die als noodzakelijk worden beschouwd, moeten de maatregelen van telewerken en social distancing die aan andere ondernemingen worden opgelegd, niet altijd onverkort toepassen en zijn niet verplicht om te sluiten wanneer zij hieraan niet kunnen voldoen. Zij zijn slechts verplicht om deze maatregelen “in de mate van het mogelijke” toe te passen. Uiteraard gelden daarnaast nog de beginselen en verplichtingen inzake preventie en welzijn uit de betrokken welzijnswetgeving.

3. Uitzondering voor goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor deze werken

Nieuw is ook dat de uitzondering op de onverkort verplichte toepassingen van de maatregelen van telewerken en social distancing, in het nieuwe Ministerieel besluit worden uitgebreid tot niet alleen de bedrijven die behoren tot de cruciale sectoren of zelf cruciale diensten aanleveren, maar ook de “producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de uitvoering van de activiteit van deze bedrijven en deze diensten.” 

Op deze manier wordt de uitzondering uitgebreid naar een potentieel groot aantal ondersteunende bedrijven, die zich op deze bepaling kunnen beroepen om hun activiteiten voort te zetten of die zich hierdoor verhinderd zullen zien om een beroep te kunnen doen op overmacht, indien zij essentieel zijn voor andere cruciale diensten of bedrijven, zoals opgenomen in de bijlage bij het Ministerieel besluit.

4. Besluit: twee mogelijkheden om te werken in de bouwsector

De uitbereiding van het toepassingsgebied van deze uitzondering creëert voor aannemers een bijkomende grondslag om hun werkzaamheden voort te zetten, mits naleving van de maatregelen van telewerken en social distancing “in de mate van het mogelijke”, en een bijkomend beletsel om zich te beroepen op overmacht om dit niet te doen:

1. Aannemers die behoren tot cruciale sectoren of die cruciale diensten verlenen, of die hierbij betrokken zijn, zoals vermeld in de bijlage bij het Ministerieel besluit, kunnen deze werkzaamheden blijven uitvoeren:

  • “De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden”
  • “PC 124 voor het Bouwbedrijf; beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten”
  • “De bedrijven actief in de sector van de schoonmaak, het onderhoud en de herstelling voor de andere cruciale sectoren en essentiële diensten”
  • “De chemische industrie, inclusief contracting en onderhoud”
  • “De energiesector (gas, elektriciteit, en olie): opbouw, productie, raffinaderij, opslag, transmissie, distributie, markt”
  • “PC 111 voor de metaal-, machine- en elektrische bouw; Beperkt tot: productie, toelevering, onderhoud en herstelling van landbouwmachines en installaties van bedrijven behorende tot de cruciale sectoren en essentiële diensten; de veiligheids- en defensie-industrie en de productie van materiaal voor de medische en (para)farmaceutische industrie.”
  • “Aanvullend PC 200 voor de bedienden: Beperkt tot de bedienden noodzakelijk bij onderhoud, herstelling, productie en toelevering van bedrijven die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten.”

2. De nieuwe hogervermelde uitbereiding van de uitzondering, die toelaat dat alle aannemers hun werken kunnen voortzetten wanneer deze werken als essentieel worden gekwalificeerd voor de werking van bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten.