Avocats

Marco Schoups

Marco Schoups° est partner et administrateur délégué du cabinet d’avocats Schoups. Il est inscrit au Barreau de la province d'Anvers et de Bruxelles.

Marco Schoups a fait ses études de droit et d'économie à la Katholieke Universiteit Leuven (KUL). Il a effectué son stage à Bruxelles et à Anvers. Il est avocat depuis 1987 et compte plus de trente ans d’expérience dans l’assistance des entreprises dans le cadre de procédures judiciaires et arbitrages, ainsi que concernant l'assistance en matière de contrats, de conseil juridique et de négociations. Il publie et donne régulièrement des conférences.

Marco Schoups est coprésident de l’Association Belge du Droit de la Construction, Bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Anvers et administrateur délégué de la SCRL Schoups

Curriculum

Formation :

 • Diplôme de droit, Université catholique de Louvain, 1986

Expérience :

 • Cabinet d’avocats Emmanuel de Cannart d'Hamale, Bruxelles (1986-1987)
 • Cabinet d’avocats Paul Speyer, Anvers (1987-1990)
 • Cabinet d’avocats Schoups (depuis 1990), associé
 • Assesseur juridique auprès de la Chambre d’arbitrage du bâtiment et de l’immobilier (vzw Arbitragekamer voor het Gebouw en het Vastgoed), Anvers (depuis 2000)

Langues :
Néerlandais, français, anglais

Publications

 • SCHOUPS, M., “Guide pratique des règles de l’art – Constraintes et signes de qualité dans la construction” , Larcier, 2019.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. et ADRIAENSSENS, J., “Kwalificatie overheidsopdracht (noot onder RvS 23 octobre 2018, nr. 242.755) ”, T. Aann., 2019.
 • SCHOUPS, M., PROCES, M., HAENECOUR, O., LOTH, T., “De regels van goed vakmanschap en de kwaliteitskeurmerken in de bouwsector.”, Bouw- en vastgoedcahiers Larcier, 2018.
 • SCHOUPS, M. et BATS, J., "Specifiek regime tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken niet ongrondwettig" (noot onder Grondwettelijk Hof nr. 98/2017, 19 juillet 2017), TBO 2018, 27-28.
 • SCHOUPS, M. et VERHOEVEN, D., "Waterinsijpelingen en de tienjarige aansprakelijkheid" (noot onder Antwerpen 6 maart 2017), TBO 2018, 40-44.
 • SCHOUPS, M., HECTORS, K. et NASSER, R., "De permanente omgevingsvergunning: passend beoordeeld door het Grondwettelijk Hof" (noot onder Grondwettelijk Hof nr. 125/2016, 6 octobre 2016), TROS 2018, 161.
 • SCHOUPS, M. et BATS, J., "De verschillen tussen de twee aansprakelijkheidsregimes na aanvaarding van de werken" (noot onder Brussel 28 juni 2016), TBO 2017, 193-196.
 • SCHOUPS, M. et VAN DEN BOS, P. “Het instellen van een rechtstreekse vordering” (noot onder Brussel 1 december 2015 en Brussel 22 februari 2016), TBO 2017, afl. 5-6, 537-540.
 • SCHOUPS, M. et DE BUYZER, G., “Bewijs in aannemingszaken”, in Permanente vorming Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen 2016-2017 (ed.), Topics bewijs- en procesrecht, Anvers, Intersentia, 2017, 237-272.
 • SCHOUPS, M. et BATS, J., "De verschillen tussen de twee aansprakelijkheidsregimes na aanvaarding van de werken" (noot onder Brussel 28 juin 2016), TBO 2017, afl 2, 193.
 • SCHOUPS, M. et BUSSCHER, S., Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken, Antwerpen en Cambridge, Intersentia en CBR (Centrum Beroepsvervolmaking Rechten van de UA), 2016, 182 p.
 • SCHOUPS, M., et DE LEYN, J., “Recente rechtspraak van de Raad van State betreffende de ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten”, T. Aann. 2016, 222-241.
 • SCHOUPS, M. et DE LEYN, J., “De 30-dagentermijn voor klachten en verzoeken van de opdrachtnemer: MB 1977 en AAV 1996 vs. AUR 2013” (noot onder Hof van Cassatie 10 septembre 2015 ), TBO 2016, afl. 4, 308-309.
 • SCHOUPS, M., LAHBIB, M., MONTEYNE-JADOUL, V., « Les décomptes mis en relation avec les claims » in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. et DEMEULENAERE, B., Jaarboek Overheidsopdrachten - Chronique des Marchés Publics 2015-2016, EBP Publishers, 2016, 579-613.
 • SCHOUPS, M. et VAN DEN BOS. P., “Vrijwaring” in BALLON, G.L., DE DECKER, H., SAGAERT, V., TERRYN, E., TILLEMAN, B., VERBEKE, A.L., Contractuele clausules - Aanneming bouwwerken, Intersentia, 2016, 417-447.
 • SCHOUPS, M. et VAN DEN BOS. P., “De opzegging op grond van artikel 1794 BW en het recht van de bouwheer op schadevergoeding” (noot onder Cass. 11 septembre 2015), TBO 2016, afl. 2, 142-146.
 • HECTORS, K., SCHOUPS, M., et BASTIAENSEN, B., “Overzicht van rechtspraak Raad van State milieuvergunningen 2014”, TBO 2015, afl. 3.
 • SCHOUPS, M., LAHBIB, M., MONTEYNE-JADOUL, V., « Les voies de recours offertes au soumissionnaire évincé dans le cadre de la passation des marchés après la réforme du conseil d’état » in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. et DEMEULENAERE, B., Jaarboek Overheidsopdrachten Chronique des Marchés Publics 2014-2015, EBP Publishers, 2015, 745-780.
 • HECTORS, K. et SCHOUPS, M., “Een kort arrest met grote gevolgen: het Grondwettelijk Hof vernietigt de decretale validatiebepaling van RUP's opgemaakt volgens het MER integratiespoor” (noot onder GwH 31 juli 2013, MER, janvier février mars 2014, 57-68.
 • SCHOUPS, M., DE SMEDT, C. , DE BUYZER, G. et VAN GOMPEL, H., “Arbitrage”, in Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek VIII, Malines, Kluwer, 2014.
 • SCHOUPS, M., LAHBIB, M. et MONTEYNE-JADOUL, V., « Recours de l'adjudicataire contre les moyens d'action du pouvoir adjudicateur », in DE KONINCK, C., FLAMEY, P. THIEL, P. et DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2013-2014, Bruxelles, EBP Publishers, 2014, 441-476.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. et VANSTEENKISTE, R., “De herziening van de Europese richtlijnen 2004/17 en 2004/18: een stand van zaken”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. et DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2012-2013, Brussel, EBP Publishers, 2013, 639-672.
 • DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M., VERBEKE, A., CARETTE, N., DELVAUX, B., UYTTERHOEVEN, K., et VANHOVE ,K., Handboek Bouwrecht, Anvers, Intersentia, 2013, 1673 p.
 • SCHOUPS, M. et SOMERS, M., “Raakvlakken tussen koop en aanneming: recente tendensen op het vlak van de aansprakelijkheid voor gebreken in het geleverde goed”, TBO 2012, 233-238.
 • SCHOUPS, M. et LEMMENS, K., “Wijziging van Overheidsdopdrachten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. et DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2011-2012, Bruxelles, EBP Publishers, 2012, 684-701.
 • SCHOUPS, M. et LEMMENS, K., “Het recht op schadevergoeding ingevolge de onderbreking van de opdracht van werken” (noot onder Rb. Bruxelles 11 mars 2011 et Namur 11 juin 2010), T. Aann. 2011, 288-295.
 • SCHOUPS, M. et LEMMENS, K., “De Oplevering bij DBFM – contracten”, artikel in boek uitgegeven bij VUB-ULB ter gelegenheid van het colloquium dd. 8 décembre 2011 over de oplevering van werken.
 • SCHOUPS, M. et LEMMENS, K., “De sanctionering van de meldingsplicht bij overheidsopdrachten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. et DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2010-2011, Bruxelles, EBP Publishers, 2011, 953-970.
 • SCHOUPS, M. et LEMMENS, K., “Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten”, TBO 2010, 83-99.
 • SCHOUPS, M. et LEMMENS, K., “De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P.  et DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2009-2010, Bruxelles, EBP Publishers, 2010, 823-836.
 • SCHOUPS, M., “Kort Geding en Bouwrecht”, in Kort Geding, Gand, Larcier, 2009, 145-171.
 • SCHOUPS, M. et LEMMENS, K., “Recente evoluties in de rechtspraak betreffende het nazicht, de verbetering, de regelmatigheid en de vergelijking van de prijzen van de offertes”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P. et DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2008-2009, Brussel, EBP Publishers, 2009, 581-604.
 • SCHOUPS, M. et LEMMENS K., “Naar een standaardisering van PPS-contracten”, in DE KONINCK, C., FLAMEY, P., THIEL, P.  et DEMEULENAERE, B. (eds.), Jaarboek overheidsopdrachten - Chronique des marchés publics 2007-2008, Bruxelles, EBP Publishers, 2008, 179-196.
 • SCHOUPS, M. et LEMMENS K., “Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten: De standstillwetgeving in beweging”, in DEKETELAERE, K., VERBEKE, A. en VANHOVE, K. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2006-2007, Brugge, die Keure, 2007, 35–78.
 • SCHOUPS, M. et DE SMEDT-QUINTELIER, C., "Aanneming en aansprakelijkheid", in SROKA, S. et JUDO, F. (eds.), Bouwrecht in al zijn facetten, Een actuele stand van zaken, Gand, Larcier, 2006, 45-69.
 • SCHOUPS, M. et LEMMENS, K., “De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen”, in DEKETELAERE, K. et VERBEKE, A., (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, Anvers, Intersentia - die Keure, 2006, 67-124.
 • SCHOUPS, M., TENGROOTENHUYSEN, K. et Franck, I., “Actualia schade en schadeloosstelling bij de uitvoering van overheidsopdrachten", in DEKETELAERE, K. et VERBEKE, A. (eds.), Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, Anvers, Intersentia - die Keure, 2005, 183-214.
 • SCHOUPS, M., TENGROOTENHUYSEN, K., FRANCK, I. et FANTIN, S., “Wetsvoorstellen inzake het deskundigenonderzoek”, in DEKETELAERE, K. et VERBEKE, A. (ed.), Jaarboek Bouwrecht, Anvers, Intersentia - die Keure, 2004, 103-133.
 • DEKETELAERE, K., SCHOUPS, M. et VERBEKE, A., Handboek Bouwrecht, Anvers, Intersentia - die Keure, 2003, 1280.

Conférences

 • SCHOUPS, M., DE BUYZER, G. et GOEDEME, B., cliëntenseminarie: “Hete hangijzers in het bouwrecht”, Kasteel Den Brandt, Anvers, 15 octobre 2019.
 • SCHOUPS, M. et LEMMENS, K.: “Interactieve vorming basisopleiding overheidsopdrachten, deel 2”, Confederatie Bouw, 18 juin 2019.
 • SCHOUPS, M. et DE BUYZER, G.: “Het nieuwe bewijsrecht in vogelvlucht en de implicaties voor het deskundigenonderzoek”, ie-net, Anvers, 19 juin 2019.
 • SCHOUPS, M. et ADRIAENSSENS, J.: “National Tender Day”, Sheraton Airport Hotel Bruxelles, 25 octobre 2018.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K., LAHBIB, M., Cliëntenseminarie: "L’arrêté royal de réparation", Château Sainte-Anne, Bruxelles, 14 juin 2018,
 • SCHOUPS, M. “Rechtstreeks vorderen in de bouw” BRICS Confederatie Bouw Anvers, 15 mai 2018.
 • SCHOUPS, M. et LEMMENS, K.: “Een gids voor aannemers” studiedag “Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument”, Confederatie Bouw, 23 janvier 2018 en novembre 2017.
 • SCHOUPS, M. et BUSSCHER, S.: “Verzekeringen in het bouwrecht” “De verzekeringsjuristen”, Anvers, 7 décembre 2017.
 • SCHOUPS, M. et OP DE BEECK, E.: “Hot topics bouwrecht”, cliëntenseminarie Schoups, Kasteel Den Brandt, 5 décembre 2017.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. et DE LEYN, J.: "Voor de bouwsector: over onderaanneming, onderzoek en beoordeling van de offerte en schadeclaims", studiedag "Deep Dive", IBJ, 26 septembre 2017.
 • SCHOUPS, M.: “De omzetting van de nieuwe Richtlijn overheidsopdrachten en de kwaliteit en duurzaamheid. Welke nieuwigheden?” studiedag “De kwaliteit en de duurzaamheid in de overheidsopdrachten: Dat is onbetaalbaar!”, Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA), 26 septembre 2017.
 • SCHOUPS, M. et ADRIAENSSENS, J.: “Wijzigingen en schadeclaims onder de nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving”, EBP Construction Day, 14 septembre 2017.
 • SCHOUPS, M., studiedag : “Analyse pratique de la nouvelle réglementation marchés publics”, Schoups, 19 juin 2017.
 • SCHOUPS, M.: “Onderaanneming bij overheidsopdrachten” studiedag “Praktijkgerichte analyse van de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering”, Schoups, 15 juin 2017.
 • SCHOUPS, M., BUSSCHER, S. et FEYAERTS, J.: “Waarborg en vrijgave” Lessenreeks BRICS, Confederatie Bouw Antwerpen, 15 mai 2017.
 • SCHOUPS, M. et DE BUYZER, G.: “Bewijs in aannemingszaken”, in Permanente vorming Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen 2016-2017, 20 avril 2017.
 • SCHOUPS, M., LEMMENS, K. en DE LEYN, J.: “De keuze van de onderaannemer”, Masterclass Overheidsopdrachten “De onderaannemer”, Confederatie Bouw, 27 maart 2017.
 • SCHOUPS, M., “Vorderingen in de bouw”, Werklunch Conferentie van de Jonge Balie Turnhout, 20 janvier 2017.
 • SCHOUPS, M., “Regeling van juridische en technische geschillen bij PPS en DBFM” studiedag “Staat de gerechtelijke expertise in de bouw op een tweesprong ?” ADEB-VBA, Bruxelles, 8 novembre 2016.
 • SCHOUPS, M., et DE LEYN, J., “Wijzigingen tijdens de uitvoering van overheidsopdrachten”, National Tender Day, EBP, 27 oktobre 2016.
 • SCHOUPS, M., Co-voorzitter congres: “Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting in aannemingszaken” Belgische Vereniging voor Bouwrecht en CEPANI 40, 2016.
 • SCHOUPS, M., “Verrekeningen en schadeclaims bij overheidsopdrachten”, 2016.
 • SCHOUPS, M., “Masterclass Overheidsopdrachten”, 2016.
 • SCHOUPS, M., “Nieuwe Concessierichtlijn 2014/23/EU”, EBP, 2016.
 • SCHOUPS, M., “Education Tender Day”, 2016.
 • SCHOUPS, M., SOMERS, M. et BUSSCHER, S., over de juridische achtergrond en verantwoordelijkheden, Universiteit Gent , 2015.
 • SCHOUPS, M., “Assurances Construction et Responsabilité des, EBP, 2014.
 • SCHOUPS, M. et BUSSCHER, S., “De ABR-verzekering, de verzekering beroepsaansprakelijkheid en de verzekering BA Uitbating in de bouw”, Confocus, 2014.
 • SCHOUPS, M., “Aanbestedingsrecht in België en Nederland” over “Wijzigingen in de loop van de uitvoering van de overeenkomst”, 2014.
 • SCHOUPS, M., “Wijzigingen van de opdracht”, Conferentie Bouw Antwerpen , 2013.
 • SCHOUPS, M., “Onderhandelingen en Concurrentiedialoog”, EBP, 2013.
 • SCHOUPS, M., “Varianten en opties bij de gunning van de opdrachten, onder de oude en de nieuwe wetgeving”, EBP, 2013.
 • SCHOUPS, M., SOMERS, M. en BUSSCHER, S., gastcollege aan de Universiteit Gent, postacademische opleiding voor verkeersveiligheidsauditor, over de juridische achtergrond en verantwoordelijkheden, 2013.
 • SCHOUPS, M., De SMEDT-QUINTELIER, C., SOMERS, M. et BUSSCHER, S., Privaat bouwrecht: aansprakelijkheid en termijnen, M & D Seminars, 2013.
 • SCHOUPS, M., BUSSCHER, S., et SOMERS, M., aan de Rijksuniversiteit Gent, Opleiding Verkeersveiligheidsauditor, 25 février 2013.
 • SCHOUPS, M., spreker op de studienamiddag Nationale Confederatie Bouw over de nieuwe uitvoeringsregels overheidsopdrachten (NAUR), 25 oktober 2012.
 • SCHOUPS, M., spreker op studienamiddag Conferentie Bouw Antwerpen, Masterclass Overheidsopdrachten “Vergissingen, leemten en tegenstrijdigheden in de opdrachtdocumenten”, 22 oktober 2012.
 • SCHOUPS, M., spreker op het colloquium “Energieprestatieregelgeving en energieprestatiecertificaten in de praktijk”, aangaande het onderwerp ”Aansprakelijkheden EPB-verslaggever, architect, energiedeskundige, makelaar, bouwheer, eigenaar”, 6 juni 2012.
 • SCHOUPS, M., spreker op het seminarie van E.B.P., Jaarboek Overheidsopdrachten 2011 - 2012, Brussel, “Wijziging van Overheidsdopdrachten”, 8 mei 2012.
 • SCHOUPS, M., spreker op het Colloquium Centrum voor Bouwrecht, Actuele evoluties in het bouwrecht, K.U.Leuven, met als onderwerp "Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten", 1 juni 2010.
 • SCHOUPS, M., spreker op het colloquium E.B.P., Jaarboek Overheidsopdrachten 2009-2010, Brussel, "De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten", 4 mei 2014.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K., sprekers op de National Tender Day “De sanctionering van de meldingsplicht bij de overheidsopdrachten”, 18 oktober 2011.
 • SCHOUPS, M., spreker op het colloquium Centrum voor Bouwrecht, Actuele evoluties in het bouwrecht, K.U.Leuven “Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten”, 1 juni 2010.
 • SCHOUPS, M., spreker op de lanceringsconferentie van E.B.P., Jaarboek Overheidsopdrachten 2009 - 2010, Brussel, “De verplichting van één offerte per opdracht per inschrijver versus varianten”, 4 mei 2010.
 • SCHOUPS, M. en LEMMENS, K. sprekers op Confederatie Bouw, Juridische Commissie “De prijsherzieningsformule bij overheidsopdrachten van werken”, 10 december 2009.
 • SCHOUPS, M., spreker op het colloquium Jaarboek Bouwwerken 2006-2007, ingericht door de Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en het centrum voor Bouwrecht: “Evoluties van de rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten; de standstillwetgeving in beweging”.
 • SCHOUPS, M., voorzitter colloquium Infotopics : “Bouwcontracten” dd. 27 april 2007.
 • SCHOUPS, M., spreker op de Lezingencyclus Permanente vorming VUB, “Aanneming, onderaanneming en aansprakelijkheid”, 22 maart 2007.
 • SCHOUPS, M., spreker op het colloquium Jaarboek Bouwrecht 2005-2006, ingericht door de Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en het Centrum voor Bouwrecht, “De nieuwe overheidsopdrachtenwetten in hoofdlijnen”, 28 september 2006.
 • SCHOUPS, M., docent VZW Vlaams Instituut Vastgoedopleiding (Vivo) (“De ruilovereenkomst en de promotieruilovereenkomst”).
 • SCHOUPS, M., spreker op het colloquium Jaarboek Bouwrecht 2004-2005, ingericht door de Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en het Centrum voor Bouwrecht, “Actualia schade en schadeloosstelling bij de uitvoering van overheidsopdrachten 1995-2005”, 2 juni 2005.
 • SCHOUPS, M., docent “Deskundigenonderzoek” in de lessenreeks ingericht door de Orde van Advocaten van de Balie te Antwerpen, augustus 2004.
 • SCHOUPS, M., spreker op het colloquium Jaarboek Bouwrecht 2003-2004, ingericht door De Vlaamse Vereniging voor Bouwrecht en het Centrum voor Bouwrecht, “Wetsvoorstellen inzake deskundigenonderzoek”, 3 juni 2004.
 • SCHOUPS, M., docent “Aansprakelijkheid in het aannemingsrecht” ingericht door Balie Antwerpen.
   

Contact

Marco Schoups
t. +32 3 260 98 60
m. +32 475 582 837
f. +32 3 260 98 61
marco.schoups@schoups.be
°BV Marco Schoups - KBO 0863.363.049
linked in vcard