Ondernemingsrecht

Contact: Gwen Bevers en Dave Mertens

Coronavirus: Moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen verlengd tot en met 17 juni 2020

In onze nieuwsbrief van 27 april 2020 hebben we de krachtlijnen toegelicht van het KB nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19-crisis van 24 april 2020.

De verleende opschorting gold initieel tot en met 17 mei 2020. Bij KB van 13 mei 2020 heeft de regering deze termijn verlengd tot en met 17 juni 2020.

Kort gesteld, blijven ondernemingen die hun continuïteit in het gedrang zien komen door de coronacrisis hierdoor tot en met 17 juni 2020 beschermd tegen:

  • Bewarende en uitvoerende beslagen,
  • Faillissement,
  • Ontbinding van lopende overeenkomsten (arbeidsovereenkomsten uitgezonderd) wegens de niet-betaling van een opeisbare geldschuld.

Tevens worden de betalingstermijnen van een gehomologeerd reorganisatieplan bijkomend verlengd.

Meer informatie over deze crisismaatregel, die voor het overige ongewijzigd is, vindt u in onze nieuwsbrief van 27 april 2020.

Webinar: Zekerheden in onzekere tijden

Op 29 april 2020 organiseerde onze vakgroep Ondernemingsrecht (subcel: Insolventierecht) een webinar omtrent zekerheden.

Dave Mertens en Sam Ledent bespraken de diverse zekerheidsmechanismen die ondernemingen kunnen helpen om de coronacrisis door te komen zonder kleerscheuren. De coronamaatregelen vormen een aanslag op de liquiditeit van tal van ondernemingen. De relaties met klanten, leveranciers, (ver)huurders, kredietverstrekkers en andere commerciële partners komen onder zware druk. Wie niet correct betaald wordt, ziet vaak geen andere optie dan de kraan dicht te draaien om zelf geen averij op te lopen. Finaal verliezen beide partijen. Zo ver hoeft het niet te komen. Zekerheden zijn vaak hét middel om het vertrouwen te herstellen en te voorkomen dat commerciële relaties op de klippen lopen. Met de op 1 januari 2018 in werking getreden Pandwet heeft de wetgever alvast het pad geëffend voor creatieve oplossingen op maat.

(Her)bekijk hier het webinar.

Wenst u graag de uitnodigingen voor cliëntenseminaries of webinars te ontvangen? Klik dan hier om u in te schrijven.

Coronacrisis: Covid-19 en de M&A markt: enkele reflecties

Afkoeling

Lage interestvoeten en uitgebreide financieringsmogelijkheden hebben jarenlang geleid tot een boom in de M&A markt. De impact van de Covid-19 maatregelen leidt tot een afkoeling van deze markt. Dit laat zich in eerste instantie voelen bij financiële spelers. Dat ligt voor de hand: de aandacht van fondsen en private equity partijen gaat in eerste instantie naar hun portefeuillevennootschappen. Banken zijn gefocust op hun bestaande klanten, en het financieren van add-on acquisities staat nu niet hoog op de prioriteitenlijst.

Opportuniteiten

Anderzijds zal de crisis ook opportuniteiten bieden. Industriële partijen die de afgelopen jaren een voorzichtig beleid hebben gevoerd, beschikken over voldoende cash op de balans en kunnen de crisis benutten om een strategische overname te overwegen. Aan verkoperszijde kunnen veel (familie)bedrijven in deze Covid-19 periode het laatste duwtje vinden om extern kapitaal toe te laten in hun vennootschap, een volledige exit te overwegen of zelfs gedwongen worden tot verkoop (distressed sale). Private equity en fondsen kunnen groeikapitaal verschaffen en eerder dan een volledige buy-out structuur, minderheidsposities nemen in targetvennootschappen, eventueel gekoppeld aan afspraken om op termijn de meerderheid van de aandelen te verwerven. Wellicht komt er op korte termijn sneller een shift in de deal-structuring (groeikapitaal eerder dan volledige buy-outs), dan een neerwaartse druk op de money multiples.

Lees hier verder

Webinar: vennootschappen door de Coronacrisis (be)sturen

Door de vele acute operationele uitdagingen die de COVID19-pandemie en de overheidsmaatregelen met zich brengen, is er nauwelijks tijd om stil te staan bij de verantwoordelijkheden van vennootschapsbestuurders. Tijdens een korte webinar op maandag 27 april behandelde Joost van Riel in één uur de meest actuele problemen en de relevantie van de recente volmachtsbesluiten hierover: Mag ik nog raden van bestuur organiseren? Hoe houd ik mijn jaarlijkse algemene vergadering? Mag ik dit jaar zomaar dividenden uitkeren?

(Her)bekijk hier het webinar.

Wenst u graag de uitnodigingen voor cliëntenseminaries of webinars te ontvangen? Klik dan hier om u in te schrijven

Coronavirus: Moratorium op faillissementen en uitvoeringsmaatregelen van kracht. Godsvrede voor ondernemingen in moeilijkheden

Het coronavirus is helaas nog steeds alomtegenwoordig. Tal van sectoren krijgen hierdoor rake klappen. Er zijn al diverse financiële en fiscale maatregelen getroffen door de overheid, gaande van een hinderpremie tot betalingsuitstel voor diverse belastingen. 

De overheid heeft nu ook ingegrepen op juridisch vlak met het KB nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19-crisis van 24 april 2020. In de hoop dat de getroffen bedrijven hun tweede adem zullen vinden na de terugschroeving van de lockdownmaatregelen en om een stormloop op de rechtbanken te vermijden biedt de overheid hen tijdelijk bescherming tegen faillissement, beslagen en ontbinding van overeenkomsten wegens wanbetaling. De facto wordt een collectieve opschorting van betaling ingevoerd vergelijkbaar. Een aantal van de ons omringend landen (bv. Duitsland) gingen daarin al voor.

Lees de krachtlijnen van het KB hier verder.

Coronavirus - Update 28.04.2020: faciliteiten voor jaarvergaderingen

In een vorige nieuwsbrief hadden we het al over het lot van de jaarlijkse algemene vergaderingen tijdens de COVID19-lockdown. Zoals toen aangekondigd, heeft de regering op 9 april 2020 maatregelen genomen om de vele (jaarlijkse, buitengewone en bijzondere) algemene vergaderingen in deze periode te faciliteren. De maatregelen zijn vooral relevant als eenparige aandeelhoudersbesluiten (lees daarover hier meer) geen optie zijn (bijvoorbeeld omdat aandeelhouders het onderling oneens zijn, of omdat er gewoon te veel aandeelhouders zijn). Ook werden er maatregelen voorzien voor de vergaderingen van bestuursorganen in deze periode.

Aandeelhouders

De nieuwe maatregelen leggen een belangrijke verantwoordelijkheid bij het bestuursorgaan van de vennootschap. Daar wordt beslist of de algemene vergadering doorgaat en hoe dat dan gebeurt met inachtneming van de COVID19-maatregelen. Het bestuursorgaan krijgt daarvoor twee tools in het Koninklijk Besluit. Zelfs als de statuten van de vennootschap daar beperkingen aan stellen:

  • kan er worden gewerkt met een schriftelijke stemming op basis van stemformulieren van het bestuursorgaan (in lijn met artikel 7:146 WVV, maar zonder statutaire machtiging); en
  • kan het bestuursorgaan aandeelhouders volmachten laten verlenen aan één aangeduide persoon om hun stem uit te brengen op de algemene vergadering (zonder dat het gaat om een verzoek tot verlening van volmachten in de zin van artikel 7:145 WVV).

Lees hier verder.

Zelfstandige dienstverleners (managers en consultants)

Steeds meer ondernemingen gaan al of niet verplicht in lockdown. Ook om de kosten te drukken doen zij voor hun werknemers beroep op tijdelijke werkloosheid. Niet zelden letterlijk naast deze werknemers staan echter heel wat consultants die buiten dit regime vallen, en die al of niet via een managementvennootschap en al of niet via een tussenpersoon diensten verlenen. Overmacht?

Wanneer de opdrachtgever van overheidswege verplicht is te sluiten, lijkt een beroep op overmacht evident. Omgekeerd kan de consultant zelf verhinderd zijn om te werken (bv. ziekte). Steeds dient echter te worden nagegaan hoe ‘overmacht’ contractueel werd ingevuld. Er kunnen ook (harde) termijnen en vormvoorschriften spelen. Dit geldt overigens ook voor de gevolgen.

Blijft de vraag: wie zal dat betalen?

Lees hier verder.

Coronavirus & jaarvergaderingen

COVID-19 doorkruist niet alleen de start van de lente, maar in veel vennootschappen ook het seizoen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Een "echte" jaarvergadering waarbij verscheidene aandeelhouders fysiek samen komen, is in deze uitzonderlijke omstandigheden niet aan de orde. In veel vennootschappen wordt er nagedacht over mogelijke alternatieven en de federale regering werkt aan een KB om hieraan tegemoet te komen. In afwachting daarvan, gaan we kort in op de verschillende mogelijkheden zowel voor het bestuursorgaan (om de ontwerpjaarrekening op te stellen), als voor de algemene vergadering (om uiteindelijk te stemmen over de jaarrekening). 

 
Coronavirus: een material adverse change voor uw M&A-deal?

Naast de maatregelen die reeds werden aangekondigd door de verschillende overheden in België, kan het coronavirus ook een impact hebben op uw (ondertekende) M&A-deal. In deze client alert wijzen we u graag op enkele belangrijke aandachtspunten.

Bevat uw overnameovereenkomst een material adverse change-clausule (of MAC-clausule), dan zou uw M&A-deal (afhankelijk van de bewoordingen ervan) wel eens in het water kunnen vallen door het coronavirus. Een MAC-clausule verleent aan de begunstigde ervan (doorgaans de koper) het recht om af te zien van de effectieve uitvoering (closing) van de overeenkomst, dan wel nieuwe onderhandelingen af te dwingen. De MAC-clausule treedt in werking in geval van wezenlijk veranderde economische omstandigheden: material adverse change tussen het tijdstip van ondertekening van de overeenkomst (signing) en het tijdstip van de effectieve uitvoering (closing) en voor zover die veranderde omstandigheden een impact hebben op de doelvennootschap. Klassieke toepassingsgevallen van MAC-clausules zijn (sectoriële) economische crisissen, beurscrashes en het uitbreken van oorlog of een humanitaire crisis, maar ook ruimer geformuleerde MAC-clausule zijn niet ongebruikelijk.

Lees hier verder.