Wetgeving en links

RELEVANTE WETGEVING

Federaal

 • Koninklijk Besluit 9 april 2020 nr. 2 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, B.S. 9 april 2020 (Ed. 2).
 • Koninklijk Besluit 9 april 2020 nr. 3 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, B.S. 9 april 2020 (Ed. 2).
 • Koninklijk Besluit 9 april 2020 nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, B.S. 9 april 2020 (Ed. 2).
 • Koninklijk besluit 17 maart 2020 tot instelling van een verbod op de terbeschikkingstelling, de ingebruikname en het gebruik van snelle tests voor het meten of opsporen van antilichamen met betrekking tot het SARS-COV-2-VIRUS, B.S. 18 maart 2020 (Ed. 3), 16044.
 • Ministerieel besluit 3 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, B.S. 3 april 2020 (Ed. 2).
 • Ministerieel besluit 24 maart 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S. 24 maart 2020 (Ed. 2).
 • Ministerieel besluit 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S. 23 maart 2020 (Ed. 2).
 • Ministerieel besluit 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19, B.S. 13 maart 2020 (Ed. 2), 15579.
 • Ministerieel besluit 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S. 13 maart 2020 (Ed. 2), 15580.
 • Ministerieel besluit 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken. - Erratum, B.S. 14 maart 2020, 15590.
 • Omzendbrief nr. 681, 12 maart 2020 , B.S. 13 maart 2020 (Ed. 2), 15586.
 • Bijzondere-machtenbesluit 19 april 2020 nr. 7 houdende bijkomende steunmaatregelen inzake vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, belasting over de toegevoegde waarde, bedrijfsvoorheffing, registratierechten en retributies
 • Koninklijk besluit 22 april 2020 nr. 11 houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis
 • Koninklijk besluit 24 april 2020 nr.15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis, B.S. 24 april 2020 (Ed.2).

Vlaams Gewest

 • Besluit van de Vlaamse Regering 27 maart 2020 tot wijziging van diverse bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid, B.S. 1 april 2020 (Ed. 2), 24126.
 • Besluit van de Vlaamse Regering 27 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, B.S. 1 april 2020 (Ed. 2), 24129.
 • Besluit van de Vlaamse Regering 27 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege, B.S. 1 april 2020 (Ed. 2), 24135.
 • Besluit van de Vlaamse Regering 27 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving, B.S. 1 april 2020 (Ed. 2), 24139.
 • Besluit van de Vlaamse Regering 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, B.S. 30 maart 2020.
 • Besluit van de Vlaamse Regering 15 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus, B.S. 20 maart 2020.
 • Besluit van de Vlaamse Regering 13 maart 2020 over erkenning van de Coronacrisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, B.S. 18 maart 2020 (Ed. 1), 15927.
 • Besluit van de Vlaamse Regering 13 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, B.S. 18 maart 2020 (Ed. 1), 15930.
 • Besluit van de Vlaamse Regering 13 maart 2020 tot wijziging van artikel 66, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM, B.S. 18 maart 2020, 15929.

Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Waals Gewest

 • Décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, M.B. 18 mars 2020 (Ed. 3), 16045.
 • Décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, M.B. 18 mars 2020 (Ed. 3), 16048.
 • Arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2020 portant des dispositions diverses de fonction publique dans le contexte de la pandémie de coronavirus, M.B. 13 mars 2020 (Ed. 2), 15582.

NUTTIGE LINKS